www.ctrosellon.com és un domini d’Internet registrat per CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L., amb domicili administratiu al C / Còrsega 272 C.P. 08008, Barcelona.

La utilització per l’usuari dels serveis continguts a la WEB de www.ctrosellon.com implica l’acceptació expressa de totes i cadascuna de les següents:

Condicions Generals d’ús de la WEB: https://www.ctrosellon.com:

1. CAPACITAT LEGAL:
L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per rebre Serveis oferts en la WEB de CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ SL, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta WEB i / o rebre assessorament dels serveis oferts.

2. FINALITATS:
CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. l’informa que les dades de caràcter personal el tractament es realitza en concepte de responsable tenen com a finalitat gestionar les relacions contractuals de les que és part, així com oferir a les persones i entitats interessades qualsevol informació sobre activitats, productes i serveis relacionats amb CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ SL, especialment els referits a:
– Informació sobre els nostres serveis d’assessorament personal, de salut mental i de suport acadèmic-laboral.
– Promocions sobre serveis del centre

Les comunicacions indicades podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics. L’interessat haurà d’autoritzar l’enviament de comunicacions de forma explícita, mitjançant el marcatge de les corresponents caselles, en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades que es proporcionin.

3. L’USUARI:
Que s’informi sobre els diferents serveis que ofereix CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. haurà de registrar com a client, als efectes del declara que tota la informació subministrada a l’hora de registrar-se és vertadera, completa i precisa:
3.1. L’usuari d’www.ctrosellon.com garanteix i respon sempre de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades de Caràcter Personal, d’ara endavant les DADES, facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

3.2. L’usuari autoritza expressament la comunicació de les DADES a tercers quan resulti necessària per a l’adequada prestació dels serveis oferts per CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. i requerits pels usuaris.

3.3. L’usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. i dels diferents serveis comercialitzats o promocionats per CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L.

4. DRETS DE L’INTERESSAT:
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. estem tractant dades personals que li concerneixen o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejades durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.
En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de manera que CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. només els reservarà i s’utilitzarà en els casos autoritzats per la llei.
Els interessats tenen dret a la portabilitat de les seves dades de manera que poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que se’ls enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
L’interessat podrà exercir qualsevol d’aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L., adjuntant còpia del DNI o document identificatiu substitutori i indicant clarament el dret a què es refereixi. Així mateix podrà fer la sol·licitud per correu postal a l’adreça indicada anteriorment.
La resposta a les peticions que es realitzin es durà a terme amb la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable d’informar l’interessat de la pròrroga dins el primer mes des de la sol·licitud.

5. CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L.:
De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i nou reglament Europeu 2016/679 de 25 de maig 2018, les DADES enviats per l’usuari a través d’www.ctrosellon .com, seran tractades per CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ SL de forma automatitzada i seran incorporades al Registre d’Activitats de Tractament amb la finalitat de poder-li oferir i gestionar els Productes i Serveis de CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L .:
5.1. Aquest Registre d’Activitats de Tractament el Responsable és la societat mercantil CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. amb domicili administratiu al C / Corsega 272 CP 08008 Barcelona, ​​correu electrònic: secretaria@ctrosellon.com
5.2. Els titulars de les DADES tenen en tot moment el dret d’accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació, oposició i eliminació en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.
5.3. De la mateixa manera, el consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i Nou Reglament Europeu 2016/679 de 25 maig 2018.
5.4. Per a les finalitats continguts en la present clàusula n’hi haurà prou amb contactar amb CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. a través del correu electrònic secretaria@ctrosellon.com, o bé, escrivint al seu domicili administratiu situat en la C / Corsega 272, Codi Postal 08008, Barcelona, ​​Espanya.
5.5. CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries a les seves instal·lacions, sistemes, servidors i fitxers per evitar l’accés a les DADES de persones no autoritzades.
5.6. Sense perjudici de l’anterior aquests DADES podran ser revelats a les autoritats públiques només en el cas que les mateixes així ho requerissin de conformitat amb les disposicions legals i reglaments aplicables al cas.

6. ÚS DE LA PÀGINA www.ctrosellon.com DE CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L.:
6.1. La utilització de la pàgina www.ctrosellon.com i / o Serveis de CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ SL, suposarà l’acceptació plena i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals contingudes en l’última versió de les Condicions Generals pel que l’usuari ha de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.ctrosellon.com
6.2. CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, aquestes condicions generals així com els Producte i Serveis prestats o qualsevol altre aspecte substancial o no de la present pàgina, o les condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis de www. ctrosellon.com
6.3. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ SL, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l’adreça de correu electrònic secretaria@ctrosellon.com
6.4. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.ctrosellon.com i aquells Productes i Serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acord a la llei, els bons costums i l’ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions Generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.ctrosellon.com o els Productes i Serveis oferts, amb fins o efectes il·lícits i / o contraris al que estableixen les presents Condicions Generals, o lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin perjudicar la pàgina www.ctrosellon.com o impedir el seu normal ús, o dels Productes i Serveis accessibles a través de les mateixa, o per la resta dels usuaris, o per CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ SL i / o que afectin o puguin afectar la imatge de CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L.
6.5. Els usuaris de www.ctrosellon.com hauran d’observar qualsevol instrucció que, a través d’e-mail, secretaria@ctrosellon.com o, CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. o el seu personal, degudament autoritzat, imparteixi.
6.6. L’usuari accepta totes i cadascuna de les obligacions o prohibicions que en cada moment imposi la legislació en vigor en relació a l’exclusió o limitació de responsabilitat del professional en el compliment del servei.

7. ELS SERVEIS DE CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L.:
No estan destinats a menors i no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d’edat.

8. MOTIUS D’EXCLUSIÓ:
CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. es reserva el dret d’exclusió temporal o definitivament a l’usuari en qualsevol dels següents supòsits:
8.1. Per incompliment de qualsevol de les condicions generals d’ús establerts en el present document.
8.2. Per incompliment de les lleis, els bons costums, i l’ordre públic.
8.3. Per incompliment de qualsevol altra obligació que tingués l’usuari amb CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. L’exclusió de l’usuari no suposarà la renúncia de CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR:
9.1. Tota la informació continguda en www.ctrosellon.com, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, està protegida per drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.
9.2. Aquests drets pertanyen exclusivament a CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. o als seus llicenciadors. Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet oa una xarxa local. No es permet, sense perjudici del que recull les presents Condicions Generals, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada a www.ctrosellon.com, sense autorització prèvia de CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ SL
9.3. L’usuari, haurà d’utilitzar els continguts i informacions recollides a www.ctrosellon.com de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s’elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ SL o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada a www.ctrosellon.com sense autorització prèvia i per escrit de CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. queda prohibit. L’autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic secretaria@ctrosellon.com.
9.4. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.ctrosellon.com ha estat introduït en la mateixa amb violació de drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem comuniqui a CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. aquesta circumstància, remetent notificació a l’adreça de correu electrònic secretaria@ctrosellon.com, i incloent com a mínim, els punts següents: a) Nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant. b) Dades del titular dels drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.ctrosellon.com d) Declaració que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d’autor o altres drets de propietat intel·lectual.
9.5. Sense perjudici del que assenyala els paràgrafs precedents, CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d’autor o altres drets protegeixin la propietat intel·lectual.

10. HIPERLINKS:
10.1. En el cas que www.ctrosellon.com refereixi mitjançant enllaços a publicitat oa pàgines web de tercers, CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, ni aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material o informació existent a la pàgina o pàgines web de tercers, de manera que CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ SL no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta / es pàgina / es, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, els bons costums, l’ordre públic, els continguts , així com que aquells no lesionin els drets de tercers. L’existència d’un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. i el propietari de la pàgina web en què el mateix s’estableixi.
10.2. Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink amb la pàgina www.ctrosellon.com, hauran de garantir que el hiperlink només permet l’accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.ctrosellon.com, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web de www.ctrosellon.com Excepte aquells signes que formin part del hiperlink, l’usuari garantirà que la pàgina WEB en la qual s’estableixi el hiperlink no contindrà marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ SL

11. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT:
11.1. CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, o Continuïtat del Funcionament de su pàgina web ni dels Productes i Serveis posats a DISPOSICIÓ de l ‘usuari, de manera que exclou QUALSEVOL Responsabilitat pèls Danys i / o perjudicis de tota Numérica que puguin deure a la manca de Disponibilitat, fiabilitat, o Continuïtat de su pàgina web o dels Seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les Seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.
11.2. CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l’absència d’virus o elements a els Continguts que puguin Produir alteracions en el Programari o maquinari USUARIS o persones que visitin els pàgines WEB, per la qual cosa no respondrà dels Danys i perjudicis de QUALSEVOL Numérica que poguéssin derivar-se dels MATEIXOS.

12. SALVAGUARDA DELS CONDICIONS GENERALS:
Si una de les Estipulacions de les presents Condicions Generals fos declarada nulla o inoperant, la resta de les Condicions Generals és mantindran Vigents.

13. ERRORS TIPOGRÀFICS:
CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. fa Tots els esforços necessaris a su abast per oferir la informació continguda en el lloc web de forma Vairac i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun Moment és produís algun error de este tipo, Aliè a tot Moment a la voluntat de CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. és procediria immediatament a su CORRECCIÓ. D’existir un error tipogràfic en algun dels precios mostrats i algun client hagues pres la Decisió d’adquirir a els Productes i Serveis basant-se en AQUEST error CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. li ho comunicarà a l’Client i AQUEST tindrà dret a rescindir a els Seus serveis sense cap cost per part su.

14. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS:
La inscripció de l’usuari com a client de CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. implica el coneixement i acceptació expressa d’aquestes Condicions Generals. La contractació d’un Producte o Servei concret ofert pels proveïdors de serveis que figuren a CENTRE Terapèutic ROSSELLÓ S.L. implica l’acceptació explícita de les condicions generals.

15. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola i Nou Reglament Europeu. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà sotmesa per les parts, amb renúncia expressa als seus propis fur (o qualsevol altre que, si s’escau, els correspongui), a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per no rebre informació sobre els seus productes i serveis ni d’altres entitats, marqui la casella corresponent en el formulari.

En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un “clic” al botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari .

DADES FACILITADES PER TERCERS:
En cas que en una sol·licitud s’incloguessin DADES per persones no titulars dels mateixos l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.