Es pot prevenir el fracàs escolar?

Els últims estudis realitzats estimen que un 29% dels nens / tes del nostre país presenta o està potencialment exposat a patir un “fracàs escolar”.

Això vol dir que un percentatge molt alt de nens arribaran a l’edat adulta amb moltes dificultats per poder accedir al mercat laboral o, si accedeixen, serà en llocs de treball precari.

Són molts els factors que poden portar a un nen a aquesta situació de fracàs escolar i en conseqüència de fracàs personal. Entre d’altres factors podem destacar com a causes més freqüents:

 • Dèficits de causa orgànica: Dèficits auditius. Dèficits visuals. Epilèpsia. Alteracions d’ordre genètic,…
 • Trastorn de Dèficit d’Atenció i / o Hiperactivitat.
 • Trastorns emocionals.
 • Desajusts entre el nen i el col·legi.
 • Superdotació / Deficiència mental.
 • Dislèxia.
 • Lateralitat.

Per poder prevenir aquesta situació que condicionarà el posterior desenvolupament del nostre fill és important que des de casa i juntament amb la col·laboració del col·legi des que el nen inicia l’escolaritat s’observi com és el seu desenvolupament maduratiu i que possibles mancances, si és que les hi ha, s’observen ja que com més aviat es detectin els dèficits, menor patiment i conseqüències negatives hi ha, especialment per al nen.

Nosaltres volem fer especial al·lusió al Trastorn de la Lateralitat, ja que, encara que cada vegada menys, continua passant desapercebut i és el responsable que un alt percentatge dels nens puguin fracassar escolarment.

El Trastorn de la Lateralitat fa referència al fet que una persona sigui destra de mà i esquerrana d’ull per exemple o ambidexetra de mà (que pot fer coses amb les dues mans) i destra d’ull, o escriu amb mà esquerra i xuta amb cama dreta o qualsevol altra combinació en la qual no domini un costat del cos sobre l’altre.

La simptomatologia més freqüent que es manifesta quan un nen, adolescent o adult pateix aquesta patologia és:

 • Problemes Espacials: confusió dreta-esquerra, desordre en l’agenda, dificultat en orientar (quan surten per exemple del metro),…
 • Atenció-Concentració: sembla que és un nen que està a “la lluna de valència”, dificultat en acabar les tasques escolars, no poder fer dues tasques senzilles alhora, dificultat en seguir el fil d’una pel·lícula o un llibre.
 • Memòria: oblidar-se els llibres que necessiten per fer els deures a l’escola, dificultat en retenir una lliçó, dificultat en recordar noms,…
 • Percepció: copiar malament de la pissarra, afegir lletres, ometre lletres, pintar malament,…

En conseqüència l’alteració d’aquestes capacitats afecta directament a l’aprenentatge escolar ja que dificulten per exemple l’àrea del llenguatge: comprensió lectora, disgrafia, disortografia, … L’àrea de matemàtiques: tant a nivell mecànic com de raonament. A nivell motriu poden ser nens maldestres o per contra nens molt impulsius.

En qualsevol dels casos aquestes dificultats afecten directament al desenvolupament emocional del nen i en moltes ocasions són nens que s’etiqueten de vagues, ximples, inhibits, o per contra mancats de límits i autocontrol.

L’important és fer un bon diagnòstic i si es confirma que hi ha un Trastorn de Lateralitat realitzar una teràpia psicomotriu i de lateralitat amb l’objectiu d’equiparar el seu coeficient intel·lectual amb el seu desenvolupament acadèmic, professional i personal.