Els Problemes Escolars: Dislèxia, Dèficit d’Atenció,… El Trastorn de la Lateralitat

Estem en una societat competitiva en la qual s’atorga molt valor a l’educació i es considera com a objectiu primordial el fet que els nostres fills obtinguin uns bons resultats acadèmics.

Però la realitat és que hi ha nens que tenen problemes d’aprenentatge i que aquests són causats per diferències en el funcionament del cervell i la forma en la qual aquest processa la informació, els nens amb problemes d’aprenentatge no són “tontos” o “vagues” . De fet són nens amb capacitats normals o superiors, el que passa és que els seus cervells processen la informació de manera diferent.

En aquest sentit com problemes d’aprenentatge més comuns ens trobem: dislèxia, trastorn per dèficit d’atenció i / o hiperactivitat, disgrafia, discalcúlia, retard psicomotriu,… i un trastorn més global i que pot estar darrere d’algun o de diversos dels anteriorment esmentats i al qual volem fer referència que és el Trastorn de la Lateralitat.

Un trastorn de lateralitat a nivell físic s’observa quan una persona no és totalment destra de mà, ull, cama i oïda o totalment esquerra.

Aquest seria el cas per exemple d’una persona que escriu amb la mà dreta i xuta amb la cama esquerra o enfoca amb l’ull esquerre.

A nivell cognitiu s’observen dificultats en: l’atenció, la memòria, l’orientació espacial, la percepció, l’organització temporal, la motricitat,…

Què símptomes es manifesten?

A nivell de Concentració:

 • Tenen una atenció baixa. Són persones que els costa seguir una pel·lícula, perden el fil en llegir un llibre …
 • Pateixen lapsus o bloquejos en la memòria, es despisten a classe o de vegades semblen que són a la lluna.

A nivell de llenguatge:

 • Inverteixen l’ordre de les lletres o dels números en llegir, en parlar o en escriure.
 • Confonen lletres o paraules.
 • Dificultat en resumir i sintetitzar.
 • Dificultat en l’expressió oral.
 • Dificultat en explicar una història de manera ordenada.
 • Dificultat en la presentació dels treballs.
 • Dificultat en la comprensió lectora.

A nivell d’organització:

 • Dificultat en organitzar-se el temps de què disposen.
 • Dificultat en l’organització espacial: confusió dreta-esquerra.
 • Dificultats d’orientació (per exemple al sortir del metro, per anar a un lloc,…).

A nivell motriu:

 • Tot i que moltes vegades es tracta de persones àgils, tenen dificultats en la motricitat gruixuda i són persones patoses.
 • Són persones lentes.
 • Dificultats en la motricitat fina i en l’habilitat manual que es tradueix en mala presentació de treballs, mala lletra,…

A nivell emocional:

Són persones que es infravaloren i que pateixen una baixa autoestima.

Poden aparèixer conductes d’inhibició i timidesa o per contra crides d’atenció, molesten als companys,… perquè en el fons prefereixen ser el “gandul” o el “nerviós” i seguirà tots els patrons de conducta de l’etiqueta que té en el col·legi abans que li diguin el “tonto”.

Hi ha tractament?

L’important és realitzar un bon diagnòstic per evitar que el nen faci un llarg recorregut en teràpies fracassades, reforços escolars que en definitiva no solucionen el problema i desgasten al nen i la família.

Per detectar un trastorn de lateralitat es realitza un test de lateralitat a partir del qual es descarta o es confirma aquest trastorn.

Si es confirma el trastorn es realitza una teràpia de lateralitat dirigida a potenciar el costat correcte així com totes les funcions de les àrees cerebrals afectades, recuperant com a mínim un 85%.

L’objectiu de la teràpia és equiparar el potencial intel·lectual de la persona amb el seu rendiment cognitiu, emocional i personal.