El Transtorn de la Lateralitat i la seva afectació

El Trastorn d’Lateralitat és una alteració neurofisiològica del sistema nerviós central que afecta el processament que realitza el cervell de la informació i en conseqüència afecta a l’aprenentatge en l’edat infantil i posteriorment pot afectar la vida emocional i laboral de la persona adulta. És independent a la capacitat intel·lectual però provoca un descens en el rendiment escolar.

Aquest trastorn pot manifestar-se de dues maneres:

En forma de Lateralitat Creuada, que seria per exemple una persona esquerrana d’ull i dretà de mà, o en forma de Lateralitat Heterogènia, que seria per exemple una persona ambidextra (és a dir que fa servir la mà esquerra per escriure i la mà dreta per menjar).

Quins símptomes ens poden posar en alerta per detectar un possible Trastorn de Lateralitat?

Problemes en l’atenció-concentració:

 • Dificultat en seguir el ritme escolar. Són nens que “semblen que estiguin a la lluna”.
 • Són nens motriument inquiets o excessivament passius, els costa estar asseguts a la cadira.
 • Dificultat per seguir amb una tasca durant un temps prolongat: ens cansem de fer una cosa, anem a una altra, deixem les coses a mitges,…
 • Incapacitat per fer dues tasques simples alhora: estic cuinant i no puc portar una conversa.
 • Incapacitat per seguir el fil d’una lectura, d’una pel·lícula o dels estudis: han de tornar cap enrere amb freqüència.
 • Distraccions constants i oblits: No anotar els deures a l’agenda escolar, oblidar-se de un llibre,… En adults: He tancat el gas? He tancat la porta?

Problemes en el llenguatge, lectura i escriptura:

 • Són nens que inverteixen lletres i números. De vegades es confon amb una Dislèxia.
 • Es mengen o s’inventen paraules al llegir o l’escriure.
 • Dificultat per tenir un discurs ordenat.
 • Parla poc fluïda.

Alteracions espai-temporals:

 • Són nens que no els dóna temps a copiar de la pissarra, o acabar els exàmens o els deures. Sempre porten tasques inacabades a casa.
 • Hi poden haver problemes de desorientació: al metro, passejant,…

A nivell motriu:

 • Són nens maldestres que no són escollits pels seus companys a l’hora del pati, per jugar a futbol per exemple,…
 • A vegades poden semblar àgils però són nens que xoquen amb els mobles, els cauen les coses de les mans,…

A nivell emocional:

Són nens que a causa d’aquestes dificultats cognitives que provoca aquest tipus de trastorn moltes vegades desencadena simptomatologia variada com:

 • Bloqueig.
 • Inseguretat i baixa autoestima.
 • Moltes vegades són nens etiquetats com “vagues”, “passotes”,…

¿Curar la Lateralitat?

En primer lloc cal realitzar un bon diagnòstic. Existeixen proves que confirmen o descarten aquest tipus de Trastorn.
Si es confirma aquesta alteració ha una teràpia per pal·liar o eliminar la simptomatologia que comporta aquest trastorn.
La recuperació és d’almenys un 85% amb un pronòstic molt positiu. La meta: equiparar el potencial intel·lectual al rendiment acadèmic i personal i aconseguir un equilibri emocional.